Skola möter vetenskap

Skollagen från 2010 stadgar att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det betonas även i läroplanen som trädde i kraft 2011. Innebörden är att såväl innehållet i undervisningen som de undervisningsmetoder som används ska bygga på aktuellt kunskapsläge. VA har undersökt både lärares och ungas attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning i flera projekt.

skolaklassrum
Bild från Thorildsplans gymnasium under ett av VA anordnat ungdomsparlament 2014. Det syftade till att stärka dialogen och utbytet mellan elever och forskare och introducera studenterna till parlamentariska förfaranden om vetenskap och forskning. Foto: Gustaf Waesterberg

Skola möter vetenskap

Ett sätt att öka vetenskapligheten i skolans undervisning är att samverka med forskare. I projektet Skola möter vetenskap har VA tillsammmans med den ideella föreningen Forskningsnätet Skåne undersökt hur skolor framgångsrikt kan samverka med forskare på skolans egna villkor. Projektet har bestått av tre delar i samspel. Den första är en nationell inventering av hur lärare och skolledare i Sverige ser på möten med forskare och hur skolan tar del av forskningsrön. I den andra delen har nya format för möten mellan elever, forskare och lärare utvecklats och prövats praktiskt. I den tredje delen har dessa aktiviteter utvärderats.

Sammanfattning:

Del 1: Nationell inventering

Del 2: Nya format för möten mellan elever, forskare och lärare

  • Forskningsnätet Skåne har utvecklat metoder där lärare, elever och forskare har möts på olika sätt. De nya format som utvecklats under projektets gång är framför allt husforskare, sommarstipendiater och forskningscirkel för lärare om bedömning av vetenskaplighet. En tidigare beprövad modell där forskare kommer till skolor och har föreläsningar och seminarier har också vidareutvecklats för att bättre passa in i skolarbetet. En utförlig beskrivning av Forskningsnätets utveckling finns i rapporten  Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor (VIS skriftserie nr 7).

Del 3: Utvärdering av Forskningsnätet Skånes aktiviteter

  • Aktiviteter för vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare (VA-rapport 2015:3)
    De metoder som utvecklats under del 2 utvärderades av VA i del 3. De övergripande frågorna för utvärderingen var: Ökar Forskningsnätet Skånes aktiviteter den vetenskapliga förståelsen och förmågan hos eleverna? Inspirerar de eleverna att fortsätta studera vid högskolan? Vilka faktorer avgör om aktiviteterna ger sådana effekter? Resultaten pekar på att aktiviteterna kan bidra till att höja elevernas vetenskapliga förståelse och förmåga om de samspelar med den ordinarie skolundervisningen. Hur effektiva metoderna är beror på en rad faktorer. Framgångsfaktorer är exempelvis om aktiviteterna integreras väl i skolundervisningen, att eleverna får förbereda sig, att forskarna kan möta målgruppen och att samarbetena är långsiktiga. En genomgång av resultaten från utvärderingen finns i rapporten

Merparten av projektets finansiering kommer från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som ger anslag till forskning men också till barn- och ungdomsverksamhet.


Tidigare projekt:

Senaste rörande skolan:

Collaborations with researchers reap benefits for Swedish schools

Pupils who have a greater understanding of science and the ability to think like a scientist. This is the result when schools themselves get to invite researchers to assist pupils… Läs mer

Skapad:

2016-09-19 |

Uppdaterad:

2023-02-21 |

Kategorier:

Lärare, News articles, teacher

Referat: Är skolan för vetenskaplig(t) grund?

En återkommande rubrik genom åren har varit krisen för den svenska skolan. Hur politiker, verksamma i skolan och forskare kan förbättra skolan utifrån en god vetenskaplig grund, diskuterades vid ett… Läs mer

Skapad:

2016-08-26 |

Uppdaterad:

2023-02-21 |

Kategorier:

Almedalen, Lärare, Nyheter, Referat

Forskare vässar skolarbetet

På fem skolor i Skåne kan lärare bjuda in forskare att medverka i elevernas skolarbeten. Så kallade husforskare kommer till skolan vid flera tillfällen under läsåret och är en resurs… Läs mer

Skapad:

2016-05-17 |

Uppdaterad:

2023-02-21 |

Kategorier:

Lärare, Nyheter

Skola möter vetenskap – ett projekt för att öka vetenskaplig förståelse och förmåga

Projektet Skola möter vetenskap syftar till att öka ungdomars vetenskapliga förståelse och förmåga genom att utveckla nya former av möten mellan elever, lärare och forskare i skolan. Projektet har drivits av Forskningsnätet… Läs mer

Skapad:

2016-05-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20 |

Kategorier:

Lärare, Publicerat, VA-rapport
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Skola möter vetenskap