Stadgar

Vi vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Vetenskap & Allmänhet, VAs stadgar


§ 1 Namn

Den fristående ideella föreningens namn är Vetenskap & Allmänhet, VA.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

§ 3 Säte

Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Medlemmar i föreningen är huvudintressenter, intressenter samt individuella medlemmar.

Huvudintressenter är juridiska personer som vill verka för föreningens ändamål.
Intressenter är juridiska personer som vill stödja föreningens ändamål.
Individuella medlemmar är enskilda personer som vill stödja föreningens ändamål.

Särskilt förtjänt person kan utses till hedersmedlem genom beslut av styrelsen.

Styrelsen har det slutliga avgörandet om beviljande av medlemskap.

§ 5 Avgifter

Huvudintressenter, intressenter och individuella medlemmar förbinder sig att till föreningen avlägga årsavgift.

§ 6 Föreningsmöte

Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) ska äga rum senast 30 november årligen. Varje huvudintressent har 100 röster, varje intressent 20 röster och individuella medlemmar en röst. Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner skäl därtill eller då medlemmar som tillsammans representerar minst en fjärdedel av rösterna skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.

Styrelsen kallar till föreningsmöte mellan två och sex veckor före tidpunkten för föreningsmötet. Sådan kallelse kan utfärdas genom e-post.

På ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden behandlas: Val av ordförande och sekreterare vid mötet, val av justeringspersoner tillika rösträknare, prövning av om mötet blivit behörigen kallat, godkännande av dagordning, fastställande av röstlängd, föredragning av styrelsens årsredovisning, föredragning av revisionsberättelser, beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, val av styrelseledamöter, val av revisorer, val av valberedning, beslut om avgifter, liksom övriga frågor som enligt kallelsen till föreningsmötet ska tas upp.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsmötet ska skriftligen framställa sådan begäran senast sex veckor i förväg.

Medlem som inte kan närvara vid föreningsmötet äger rätt att sända ett ombud i sitt ställe. En årsmötesdeltagare kan bara vara ombud för en frånvarande medlem. Ombud ska medföra skriftlig fullmakt.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska förvalta föreningens angelägenheter. Detta innefattar bl a beslut om verksamhetsplan, sekretariat samt årsredovisning.

Styrelsens ledamöter utses av föreningsmötet. Styrelsen består av minst fem och högst 15 ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter väljs för en tid av två år.

Då ledamot avsagt sig sitt uppdrag under pågående mandatperiod kan styrelsen utse ny ledamot efter förslag från valberedningen. Den som utsetts tjänstgör till nästa föreningsmöte. Avgår ordförande träder vice ordförande in fram till att föreningsmötet äger rum.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

Styrelsen ska utse generalsekreterare för föreningen, att sköta föreningens löpande verksamhet. Övriga tjänster tillsätts av generalsekreteraren inom de ekonomiska ramar som styrelsen har fastställt.

§ 8 Arbetsutskott

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott samt ange vilka frågor detta kan hantera.

§ 9 Firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller genom beslut av styrelsen av generalsekreteraren eller annan utsedd person.

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 11 Revisorer och räkenskaper

För granskning av styrelsens årsredovisning och förvaltning utser föreningsmötet två revisorer, varav en är auktoriserad. Dessutom kan föreningsmötet utse en revisorssuppleant.

Styrelsen ska senast den 30 april överlämna årsredovisning till revisorerna. Revisionsberättelser ska vara avgivna senast den 15 juni.

§ 12 Valberedning

Valberedningen väljs av föreningsmötet och har till uppgift att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer. Förslag till inval ska meddelas styrelsen senast tre veckor före föreningsmötet.

§ 13 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsmötet.

§ 14 Utträde

Huvudintressent eller intressent som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta före den 1 november året före nästa verksamhetsår.

Individuellt medlemskap upphör om årsavgift inte erlagts.

§ 15 Uteslutning

Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 16 Föreningens upplösning

Beslut om att upplösa föreningen ska fattas enhälligt av huvudintressenterna.

Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas bland huvudintressenterna under det verksamhetsår då beslut om att upplösa föreningen fattas, i relation till senast erlagda avgift till föreningen. Detsamma gäller om skulder och förpliktelser föreligger.

§ 17 Tvist och skiljeförfarande

Samtliga tvister rörande medlemmen och den ideella föreningen eller rörande medlemmarnas mellanhavanden i anledning av den ideella föreningen, ska prövas av skiljeman enligt gällande svensk lag därom. Parterna ska gemensamt utse skiljeman. Om så inte kan ske ska skiljeman utses av Stockholms tingsrätt.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]