SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer

Skapad:

2011-05-23

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Högskolelagens 2§ är tydlig: ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.”

Likväl har samverkan med det omgivande samhället fortfarande låg prioritet och integreras inte tillräckligt i högskolornas kärnverksamheter utbildning och forskning. En orsak är att samverkan ofta ses som frivillig och något som är bra att göra om det finns tid över. Forskare behöver incitament och erkännande för att engagera sig i samverkansuppgiften. En viktig åtgärd vore att inkludera indikatorer för samverkan i systemet för resursfördelning till universitet och högskolor.

Genom internationella litteraturstudier och expertintervjuer har vi utarbetat en uppsättning indikatorer för samverkan som skulle kunna användas som grund för resurstilldelning till lärosäten och även för dessas interna resursfördelning. Vi föreslår tre indikatorer: aktiviteter, resurser och intäkter. Resurser och intäkter ger ett övergripande mått på omfattningen av lärosätets engagemang i samverkan.

Aktivitetsindikatorn är uppbyggd av aktiviteter på två nivåer. Den lägsta nivån omfattar aktiviteter av informationskaraktär, där forskarna är den mest aktiva parten medan feedback från allmänheten eller specifika samhällsgrupper är begränsad. Nivå 2-aktiviteter handlar om tvåvägskommunikation, kunskapsutbyte och samarbete mellan akademi och samhälle som mer jämbördiga parter. Nivå 2-aktiviteter bör ges en högre vikt än de på nivå 1.

Även om budgetförändringar, såväl tillskott som nedskärningar, kan vara ett sätt att stimulera samverkan innebär det en top-down-ansats. Att använda indikatorer medför inte nödvändigtvis att lärare, forskare och förvaltningar är övertygade om vikten av samverkan. Drivkrafterna för att engagera sig i samverkan kan förbli svaga om en grundläggande positiv kultur och attityd saknas.

För att åstadkomma en kulturförändring i riktning mot att samverkan naturligt integreras i forskning och utbildning rekommenderar vi också stimulerande åtgärder av annan karaktär: en gemensam avsiktsförklaring av centrala forskningsaktörer som t ex forskningsfinansiärer och lärosäten, en satsning på lärosäten som är starka förebilder inom samverkansarbetet samt ett samverkanspris.

Rapporten är skriven på engelska.

VA Report 2011:2


Authors: Heidi Armbruster-Domeyer, Karin Hermansson & Camilla Modéer, VA

Published: June 2011

Number of Pages: 32

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “SAMVERKAN – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer