Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

Plea to the EU: Enhance Science Engagement ambitions

VA has signed Ecsite’s open letter to the European Commissioner for Research and Innovation, Carlos Mœdas. The letter calls for an inversion of the “top-down”… Läs mer

Skapad:

2019-07-29 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets remissvar på betänkandet En långsiktig,…

VA har gett synpunkter på Styr- och resursutredningens (STRUT) betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) med fokus på förslagen som… Läs mer

Skapad:

2019-06-27 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Rätt att…

VA delar utredningens utgångspunkt att ett mer effektivt utnyttjande av Sveriges register och databaser kan leda till mer framgångsrik forskning. Läs mer

Skapad:

2019-02-08 |

Uppdaterad:

2023-02-13

VA vill stärka medborgarnas roll i Horisont Europa

Förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. Läs mer

Skapad:

2018-07-31 |

Uppdaterad:

2023-06-14

Vetenskap & Allmänhets yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av…

VA är positivt till Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, förslag att göra utvärderingar av ”samverkan inom utbildning och forskning som en integrerad del i högskolans kärnverksamhet”.   I… Läs mer

Skapad:

2018-06-29 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA tycker till om lärosätenas resurstilldelning

Styr- och resursutredningen, STRUT, presenterade i början av 2018 ett första modellförslag för hur våra statliga lärosäten ska styras och hur resurstilldelningen ska organiseras. VA… Läs mer

Skapad:

2018-05-25 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA bidrar till regeringens reformprogram för Europa 2020

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen överlämnat till EU-kommissionen. VA lyfter bland annat fram medborgarforskning… Läs mer

Skapad:

2018-05-04 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Towards an Open Science Society

A position paper for the new EU framework programme, FP9, by the Swedish SwafS and RRI advocacy platform. Läs mer

Skapad:

2018-02-21 |

Uppdaterad:

2023-06-08

Att vara brygga mellan forskning och politik –…

Hur är förutsättningarna för en forskningsbaserad politik? Var finns kunskapsluckor att fylla och vilka är framtidens samhällsproblem att lösa? Det är frågor som diskuteras i… Läs mer

Skapad:

2017-12-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VA i partsgemensamt forum 2016

VA var under 2016 representant i Partsgemensamt forum, där företrädare för regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för civilsamhällets organisationer kan förbättras. I skriften Partsgemensamt… Läs mer

Skapad:

2017-08-07 |

Uppdaterad:

2022-01-10

VAs inspel inför EU:s nästa ramprogram för forskning…

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation efter Horisont 2020 har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. VA var en av… Läs mer

Skapad:

2017-05-19 |

Uppdaterad:

2024-04-26

Vetenskap & Allmänhets yttrande över justerad indikatorsmodell

VA har lämnat ett remissvar på Vinnovas slutrapport om metoder och kriterier för att bedöma lärosätenas samverkan med det omgivande samhället.   Ta del av… Läs mer

Skapad:

2017-05-08 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]