Vetenskap & Allmänhet i andras publikationer

Resultat från våra undersökningar publiceras ibland i andra sammanhang än i vår egen rapportserie VA-rapporter. Vi gör även studier, undersökningar och kunskapsöversikter åt våra medlemmar och andra. Här finns en förteckning över dessa och våra vetenskapligt publicerade artiklar.


Antologier, bokkapitel, rapporter och populärvetenskapliga tidskrifter

2023-2024

Bohlin, G., Falk, E., & Ingvarsson, C. (2024). ”Det är ju inte allmänbildning direkt” 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik. IVA-M 549, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Billgren Askwall, C., Mazzonetto, M., Roman, M., & Simone, A. (Eds.). (2024). Overview of public engagement in research & innovation. Mutual Learning Exercise on Public Engagement in R&I. First thematic report. Directorate-General for Research and Innovation.

Borgström, D., Canto-Farachala, P., Hagen, A. L., Norvoll, R., Rådmark, L., Lorenzen, S. B. (Eds.). (2024). Handbook of Youth Citizen Social Science. Working with Young People and the Local Community for Social Change . Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10566411

Askwall, C., & Bohlin, G. (2023). Vägledning för tillgänglig samhällsinformation. MSB2169. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bergman, M., Bohlin, G., & Linghede, P. (2023). Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och över tid. IVA-M 542, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Bergman, M. & Borgström, D. (2023). Medborgarforskning – En kunskapsöversikt. Bilaga 2 i Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen – en kartläggning och analys. KB 2021-1047. Kungliga biblioteket.

2021-2022

Askwall, C., Garrison, H., Söderström, C (2022). Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap. Vetenskapsrådet (In English)

Bohlin, G. (2022). Forskning och politik – Lösa förbindelser eller lyckligt äktenskap? I N. Bolin, K. Falasca, M. Grusell (Red.) Snabbtänkt 2.022 – reflektioner från valet 2022 av ledande forskare (s.27). Sundsvall: Mittuniversitetet, DEMICOM

Ziegler, R., Bohlin, G., Schäfer, M., & Bucchi, M. (2022). Trust in science during challenging times of a global pandemic. I Boulanger (Red.), Proceedings of Science & You 2021 (s.566–567). Université de Lorraine.

Bohlin, G. & Borgström, D. (2022). Nya vägar för kriskommunikationen – för dig som är kommunikatör i offentlig sektor. MSB2001. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bohlin, G. & Rådström, L. (2021). Vägledning för kommunikation under kriser – Forskningsbaserade metoder med fokus på beteendeförändring och exempel från covid-19-pandemin. MSB1816. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hansson, Jan-Håkan (red.) (2021). Nysta-rapporten -– Civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden

Bergman, M., Bohlin, G., Mehra, H., Neiman M. (2021). Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Bohlin, G., Bergman, M. & Brounéus, F. (2021). Allmänhetens syn på medierapporteringen om corona. I B. Johansson & L. Truedson (Red.), Journalistik i coronans tid. Stockholm: Institutet för mediestudier, s. 144-155.

Askwall, C., Budtz Pedersen D., Crivello, V., Deane T., Degett J., Foxen S., Klinkert A., Lewandowsky S., Sanchez A., Ramalho R., Tibi E. & Winkels E. (2021) Communicating Science in Times of Covid-19 A Selective Overview of Good Practices, COST CCA in Science and Technology.

Askwall, C., Bucchi, M., Fähnrich, B., Trench, B. & Weißkopf, M. (2021) Trust in science: assessing pandemic impacts in four EU countries. PCST Network and EUSEA (European Science Engagement Association).

Brounéus, F. (2021). Hur uppstår antibiotikaresistens? I Hansson, K., Lenander, C., Loodin H. & Brounéus, F. (Red.), Efter Antibiotika: Om smitta i en ny tid (s. 10–13). Stockholm: Fri Tanke.

2019 -2020

Askwall, C. & Ljungström, V. (2020). Forskning.framsyn – En undersökning av hur forskning kommuniceras i Sverige och Europa i dag och framöver. Stockholm: Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet.

Askwall, C. & Ljungström, V. (2020). Research.Foresight – A study investigating how research is communicated in Sweden and Europe today and in the future. Stockholm: Forskning & Framsteg och Vetenskap & Allmänhet.

Bohlin, G. & Bakker, J. (2020). Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Bohlin, G. & Askwall, C. (2020). Il rapporto degli Svedesi con la scienza e la tecnologia. I G. Pellegrini & A. Rubin (Red.), Annuario Scienza Tecnologia e Società 2020. Vicenza: Observa Science in Society.

Haklay, M., Motion, A., Balázs, B., Kieslinger, B., Greshake Tzovaras, B., Nold, C., … Brounéus, F., … & Wehn, U. (2020). ECSA’s Characteristics of Citizen Science. European Citizen Science Association (ECSA). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3758668

Jönsson, A. M. (2020). Polariserat forskningsförtroende –utbildningsnivå och partisympatier vattendelare. I U. Andersson, A. Carlander & P. Öhberg (Red.), Regntunga skyar (s. 75–92). Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bergman, M. (2019). Nyckelpigeförsök med AI & medborgarforskare. Yrfän,(3),13–15.

Brounéus, F. (2019). Medborgarforskning som folkbildning. I Abrahamsson, K., Eriksson, L., Myrstener, M., Svensson, L., & Persson, T. (Red.), Folkbildning & Forskning – Årsbok 2019 (s. 67–70). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Tomasson, L. (2019). Hur vet du det? Att skärskåda alternativa fakta. I K. Abrahamsson, L. Eriksson, M. Myrstener, L. Svensson & T. Persson (Red.), Folkbildning & Forskning – Årsbok 2019 (s. 151–154). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Jönsson, A. M. (2019). Forskningsutmaningar (i storm och stiltje). I U. Andersson, B. Rönnerstrand, P. Öhberg & A. Bergström. Storm och stiltje. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

2011-2018

Bohlin, G. (2018). Hur vet du det? Valets (och mellanvalstidens) viktigaste fråga. I L. Nord, M. Grusell, N. Bolin, & K. Falasca (Red.) Snabbtänkt – reflektioner från valet 2018 av ledande forskare (s. 20). Sundsvall: Mittuniversitetet, DEMICOM.

Nygren, T. & Brounéus, F. (2018). The News Evaluator. Evidence-based innovations to promote digital civic literacy. I: Y. Andersson, U. Dalquist & J. Ohlsson (Red.), Youth and news in a digital media environment– Nordic-Baltic perspectives (s. 19–28). Göteborg: Nordicom.

Billgren Askwall, C. (2017). Dialog mellan forskare, folk och folkvalda – en förutsättning för förtroende. I Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:8 (s. 25–42). Stockholm: Elanders.

Norén Bretzer, Y. (2017). Förtroendegapet mellan forskningsinstitutioner och forskare. I U. Andersson, J. Ohlsson, H. Oscarsson & M. Oskarson (Red.), Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bergström, A. & Oscarsson, H. (2015). Svensk forskningsopinion 2002–2014. I A. Bergström, B. Johansson, H. Oscarsson & M. Oskarson (Red.), Fragment. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Andersson, U. (2014). Forskningsfusk och allmänhetens förtroende för forskning. I H. Oscarsson & A. Bergström (Red.), Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2013). Fallet för forskningsförtroendet fortsätter. I L. Weibull, H. Oscarsson & A. Bergström (Red.), Vägskäl. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2011). Förtroendet för forskningen fortsätter falla. I S. Holmberg, L. Weibull & H. Oscarsson (Red.), Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

2003-2010

Holmberg, S. & Weibull, L. (2010). Forskningsförtroendet fortsatt fallande. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2009). Forskarsamhället kan inte andas ut. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Svensk höst. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2008). Förtroendeförsvagningen för forskningen. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Skilda världar. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Vetenskap & Allmänhet (2008). Public Opinion in Sweden on the Use of Animals in ResearchVetenskapsrådets rapportserie 2008:8. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2007). Forskningsförtroendet försvagas. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Det nya Sverige. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2006). Sjunkande förtroende för forskning. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Du stora nya värld. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2005). Viktigt med forskning på världsbästanivå. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Lyckan kommer, lyckan går. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2004). Vetenskapen står stark i folkopinionen. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Ju mer vi är tillsammans. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Holmberg, S. & Weibull, L. (2003). Mer forskning. I S. Holmberg & L. Weibull (Red.), Fåfängans marknad. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Askwall, C. (2023). Handy guide and passionate call to engage. JCOM Journal of Science Communication, 22(01, R01.

Frögren, J., Granbom, M., Jonsson, O., Bergman, M., & Iwarsson, S. (2023). Characteristics and attitudinal changes of senior citizens and persons with functional impairments involved in a citizen science project on housing accessibility. Citizen Science: Theory and Practice, 8(1): 57, 1–13.

Granbom, M., Slaug, B., Brounéus, F., Bergman, M., & Iwarsson, S. (2023). Involving members of the public to develop a data collection app for a citizen science project on housing accessibility targeting older adults. Citizen Science: Theory and Practice, 8(1): 22, 1–12.

Winters M., Biermann O., Bohlin G., Bergman M., Brounéus F., Zeebari Z., Nordenstedt H. (2022). Media use and trust during the COVID-19 pandemic: evidence from eight cross-sectional surveys in Sweden. European Journal of Public Health, ckac145, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac145.

Bína, P., Brounéus, F., Kasperowski, D., Hagen, N., Bergman, M., Bohlin, G., Jönsson, M., Coulson, S., & Hofmeester, T. (2021). Awareness, views and experiences of citizen science among Swedish researchers – two surveys. JCOM – Journal of Science Communication, 20(06), A10.

Garrison H., Agostinho M., Alvarez L., Bekaert S., Bengtsson, L., Broglio, E., … & Bertero G. M. (2021).
Involving society in science – Reflections on meaningful and impactful stakeholder engagement in fundamental research. EMBO Reports, 22: e54000

Sandén, T., Spiegel, H., Wenng, H., Schwarz, M. & Sarneel, J. M. (2020). Learning science during teatime: using a citizen science approach to collect data on litter decomposition in Sweden and AustriaSustainability, 12, 7745.

Lakomý, M., Hlavová, R., Machackova, H., Bohlin, G., Lindholm, M., Bertero, M. G., & Dettenhofer, M. (2020). The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and genderPLoS ONE, 15(8): e0237140.

Brounéus, F., Lindholm, M., & Bohlin, G. (2019). Telling it straight — a focus group study on narratives affecting public confidence in scienceJCOM – Journal of Science Communication, 18(05), A03.

Nygren, T., Brounéus, F., & Svensson, G. (2019). Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital eraJournal of Social Science Education, 18(2), 87–109.

Kullenberg, C., Rohden, F., Björkvall, A., Brounéus, F., Avellan-Hultman, A., Järlehed J, … & Westberg, G. (2018). What are analog bulletin boards used for today? Analysing media uses, intermediality and technology affordances in Swedish bulletin board messages using a citizen science approach. PLoS ONE, 13(8): e0202077.

Kasperowski, D. & Brounéus, F. (2016). The Swedish mass experiments – a way of encouraging scientific citizenship?JCOM – Journal of Science Communication, 15(01), Y01.

Wall, E. (2016).Visualizing risk: using participatory photography to explore individuals’ sense-making of risk. Journal of Risk Research, 19, 347–363.

Marklinder, I. & Eriksson, M. (2015). Best-before date – food storage temperatures recorded by Swedish students. British Food Journal, 117(6), 1764–1776.

Persson Waye K., Magnusson L., Fredriksson S., & Croy, I. (2015). A Screening Approach for Classroom Acoustics Using Web-Based Listening Tests and Subjective Ratings. PLoS ONE, 10(1): e0116572.

Senaste publikationerna

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas förmåga att värdera information och… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20 |

Kategorier:

Övriga publikationer, Ungdomsstudie

Översikt av EU-riktlinjer för forskningsdialog och samverkan

Den första tematiska rapporten från EU-kommissionens Mutual Learning Exercise on Public Engagement  (MLE PE) har nu publicerats. Rapporten “Overview of public engagement in research & innovation” ger en inledande översikt… Läs mer

Skapad:

2024-04-24 |

Uppdaterad:

2024-05-15 |

Kategorier:

Dialogaktiviteter, EU-projekt, Nyheter, Övriga publikationer

Handbook of Youth Citizen Social Science

Working with Young People and the Local Community for Social Change. This handbook build on the experiences from the YouCount project and represents a unique contribution to the field of… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-06-11 |

Kategorier:

EU-projekt, Övriga publikationer, Public Engagement, VA Reports & Papers, Youcount

Vägledning för tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Vetenskap & Allmänhet har tillsammans… Läs mer

Skapad:

2023-03-10 |

Uppdaterad:

2023-03-10 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer

Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?

Rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och övertid”, är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektets vision är ett samhälle där kunskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-24 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer, Ungdomar

Forskning på biblioteket? En kunskapsöversikt om medborgarforskning

Under våren 2022 tog Vetenskap & Allmänhet fram en kunskapsöversikt om medborgarforskning. Rapporten utgör nu underlag till Kungliga bibliotekets nyligen publicerade kartläggning om allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. (mer …) Läs mer

Skapad:

2023-02-11 |

Uppdaterad:

2024-05-06 |

Kategorier:

Medborgarforskning, Nyheter, Övriga publikationer, Studier

Forskning för alla – ny rapport

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en förstudie som Vetenskap & Allmänhet gjort för Vetenskapsrådet. I en ny rapport… Läs mer

Skapad:

2022-09-28 |

Uppdaterad:

2023-02-17 |

Kategorier:

forskning.framsyn, Nyheter, Övriga publikationer

Forskning ingen valvinnare? – snabba valanalyser från svenska forskare

Elva dagar efter valet släpps antologin Snabbtänkt, med analyser från 99 forskare vid 25 svenska lärosäten och organisationer. Vetenskap & Allmänhet, VA, medverkar i ett kapitel om hur forskning syns… Läs mer

Skapad:

2022-09-22 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

Nyheter, Övriga publikationer, Politiker

Nya vägar för risk- och kriskommunikation

I spåren av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina är det tydligt hur viktigt – och svårt – det kan vara med risk- och kriskommunikation. För att lyfta fram ny forskning… Läs mer

Skapad:

2022-08-29 |

Uppdaterad:

2023-03-28 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter, Övriga publikationer, Referat

Guide för att kommunicera i kriser – samarbete MSB–VA

Kommunikation är A och O för att klara av kriser. Det har blivit väldigt tydligt under covid-19-pandemin när vi alla behövt förändra beteende för att skydda oss själva och varandra.… Läs mer

Skapad:

2021-08-23 |

Uppdaterad:

2022-12-16 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter, Övriga publikationer
Läs alla inlägg

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]