Vetenskap & Allmänhets Arena för forskning och demokrati i Almedalen 2024

Tid

26 juni 2024–27 juni 2024, kl. 08:00–19:15

Plats

Joda Bar
Skeppsbron 24, Visby
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Välkommen till Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati! Delta i dialog, seminarier och mingla med oss och våra medlemmar både onsdagen den 26 juni och torsdagen den 27 juni – på plats på Joda Bar i Visby eller digitalt.

För tredje året i rad arrangerar Vetenskap & Allmänhet Arena för forskning och demokrati under Almedalsveckan – den självklara mötesplatsen för lärosäten, forskare, beslutsfattare, civilsamhällesorganisationer, journalister och alla andra som vill vara med och stärka vetenskapen i samhället.

Mellan aktiviteterna på scen kan du slå dig ner i en av sofforna på innergården, ta en kopp kaffe och samtala med oss om forskningskommunikation, medborgarforskning, dialog och samskapande och hur vi tillsammans kan öppna upp och demokratisera forskningen.

I år har vi dessutom utökat och anordnar seminarier och mingel både onsdagen den 26 juni och torsdagen den 27 juni. Tillsammans med oss och våra medlemmar är ni välkomna att utforska ämnen som den kommande STEM-strategin, hot och hat mot forskare, AI-utvecklingens påverkan på forskning och vetenskap, nya plattformar för forskningskommunikation och mycket mer.

Under onsdag kväll bjuder vi som vanligt in till mingel och quiz, där vi för andra året i rad ska ta reda på vem som egentligen är smartast i Almedalen. Arena för forskning och demokrati är som alltid helt kostnadsfri och öppen för alla besökare i Almedalen – varmt välkomna!

Onsdagen den 26 juni – Släpp forskningen loss – den är vår

Följ torsdagens seminarium och var med i dialogen via vår Youtube-kanal.

08:00–09:00 – Universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

Det är grundläggande för lärosätenas verksamhet med ett öppet och fritt samtal där forskare, lärare, doktorander och studenter bemöter varandras argument i sak. Men hur arbetar svenska lärosäten med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning – och vad krävs framöver? Under seminariet kommer vi presentera rapporten Akademisk frihet i Sverige. Därefter följer ett samtal.

Medverkande

Läs mer om programpunkten i Almedalsveckans officiella program.

09:10–10:10 – Grundlagsskydd av akademisk frihet

Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges unga akademi (SUA), Sverige universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges universitetslärare (SULF)

Fri akademi är en grundsten i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik, intressegrupperingar eller trollfabriker ska styra vad som får forskas på eller undervisas om vid lärosätena. Därför måste akademisk frihet skyddas, värnas och främjas i grundlag. SFS, SUHF, SULF och SUA bjuder in till seminarium för att diskutera frågan om grundlagsskydd av akademisk frihet.

Medverkande

Läs mer om programpunkten i Almedalsveckans officiella program.

10:20–11:20 – Biodiversitetskrisen hotar hållbarhet och bioekonomi – kan svensk forskning vara lösningen?

SciLifeLab, Uppsala universitet

Planeten förändras allt snabbare och många ikoniska arter som ål, flodkräfta och fjälluggla riskerar att försvinna. Vi måste studera och rädda dem innan det är för sent. Hjälp svenska forskare att bevara vår natur! Klimatförändringar och mänsklig påverkan hotar biodiversitet och ekosystemtjänster. För att förstå och motverka detta bör arvsmassan hos så många arter som möjligt kartläggas. Earth Biogenome Project (EBP) startades 2019 för detta syfte, men Sverige saknar ett nationellt delprojekt på grund av bristande ekonomiskt stöd. Svenska forskare är redo, men vem kommer att backa upp oss?

Medverkande

Läs mer om programpunkten i Almedalsveckans officiella program.

12:15–13:15 – Var i Sverige odlas tjejernas teknikintresse?

Sveriges ingenjörer

Det finns en politisk ambition att öka antalet ingenjörer i allmänhet och antalet kvinnor som är ingenjörer i synnerhet. Det bästa sättet är att tidigt väcka barns intresse för matematik, naturvetenskap och teknik och ge dem goda kunskaper i dessa ämnen i grundskolan och gymnasiet. I rapporten ”Var i Sverige odlas tjejernas teknikintresse” kan Sveriges Ingenjörer visa att det mellan olika kommuner finns stora könsmässiga skillnader i söktryck till teknikutbildningarna. Vad gör de kommuner som har en hög andel tjejer som går vidare till teknikprogrammet? Det och mycket mer diskuterar vi på detta seminarium.

Medverkande

Läs mer om programpunkten i Almedalsveckans officiella program.

13:30–14:30 – Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata – hur går omställningen?

Svensk nationell datatjänst, SND

Öppen tillgång till forskningsdata kan frigöra stora värden och gynnar både forskningen och samhället. Tillgängliga data gör det möjligt att samla in stora datamängder för att göra nya upptäckter, att mer exakt besvara viktiga frågor, och att kritiskt granska publicerade resultat. Genom att kunna återanvända insamlade data ges möjlighet till mer forskning och innovationer till mindre medel. Högskolesektorn i Sverige har fått uppdraget att ställa om till ett helt öppet forskningssystem senast 2026, vilket inkluderar öppen delning av forskningsdata så långt det är möjligt. En panel med företrädare för forskning och myndigheter fångar upp en lägesbild av omställningen, diskuterar de hinder som finns och vad som krävs för att nå målet.

Medverkande

 • Gustav Nilsonne, Senior rådgivare vid SND och docent i neurovetenskap, SND
 • Hanifeh Khayyeri, Avdelningschef Datavetenskap RISE, RISE
 • Anna Wetterbom, VD, Ragnar Söderbergs stiftelse
 • Gabriele Messori, Forskningspolitisk talesperson SUA, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, Sveriges ungas akademi (SUA)
 • Wilhelm Widmark, Rektorsråd för öppen vetenskap och överbibliotekarie, Stockholms universitet, SUHF
 • Sumithra Velupillai, Senior forskningssekreterare, Vetenskapsrådet

Läs mer om programpunkten i Almedalsveckans officiella program.

14:45–15:30 – En tyst industriell revolution – klarar vi omställningen av industrilandet Sverige?

KK-stiftelsen

Tillverkningsindustrin är ryggraden i svensk ekonomi, men den står nu inför stora omställningar – elektrifiering, digitalisering och övergång till klimatneutral produktion. För att lyckas behöver lärosätenas samverkan med industrin fördjupas, så de utvecklar relevant kunskap och bidrar till de stora kompetensbehoven. Vilka är de största utmaningarna och vad behövs för att lyckas? Under detta seminarium diskuterar forskare, näringslivsrepresentanter och regionala företrädare vad som behövs för att möta omställningsbehoven. Vilka goda exempel finns på insatser som bygger på samarbete mellan akademi och näringsliv? Vilka utmaningar behöver adresseras nu? Vem behöver göra vad? Och behövs en nationell strategi för omställningen av den svenska industrin?

Medverkande

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

16:10–17:10 – Hur skyddar vi forskningen från hot och hat?

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Hot och hat mot forskare slår brett och drabbar forskare inom vitt spridda forskningsområden. Vad vet vi om hotet och hatet? Vad händer när främmande makt är antagonisten och hur säkerställer vi den akademiska friheten på ett demokratiskt sätt? Hur hanterar vi situationer när demokratiska rättigheter används i antagonistiskt syfte, vilka lärdomar kan vi dra från mediebolagens arbete med hot och hat mot journalister och vilken roll spelar media i spridningen av hot och hat? Detta diskuteras under seminariet.

Medverkande

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

17:20–18:00 – Hur rustar vi forskare för meningsfull dialog med omvärlden?

Vetenskap & Allmänhet

För att möta dagens samhällsutmaningar behöver forskningsbaserad kunskap komma till användning bland både beslutsfattare och andra. Forskare både behöver och förväntas delta i dialog med samhället mer än tidigare. Men hur rustade är forskare för denna uppgift och hur vi kan stödja dem att bli bättre?

Medverkande

Läs mer om vårt samtal här.

18:00–19:00 – Mingel & Quiz! – vem är smartast i Almedalen?

Vetenskap & Allmänhet

Heldagen Släpp forskningen loss – den är vår på Joda bar avslutas med mingel och quiz på innergården. Tävla själv eller i lag, välj ett lagnamn, och var med och tävla om titeln “Smartast i Almedalen”. Baren öppnar klockan 18:00 och Vetenskap & Allmänhet bjuder på plockbuffé!

Läs om Quizzet här.

Läs mer om minglet och heldagen i Almedalsveckans officiella program.


Torsdagen den 27 juni

Följ onsdagens seminarium och var med i dialogen via vår Youtube-kanal.

08:00–09:00 – Öppnare vetenskap – en demokratisk kraft

Vetenskapsrådet

I dag lever de flesta av jordens invånare i autokratier. Den tidigare utvecklingen mot en alltmer demokratisk värld är på tillbakagång. Konflikter, klimatförändringar och kamp om begränsade naturresurser är andra globala utmaningar. Hur hänger forskning och demokrati samman? Kan öppen vetenskap stärka en demokratisk samhällsutveckling? Hur ökar vi tillgången till forskningsbaserad kunskap och motverkar desinformation? Dessa är några av frågorna som diskuteras på Vetenskapsrådets seminarium.

Medverkande

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

09:15–10:15 – Universitetens roll i en polariserad värld

Malmö universitet

Debatten om universitetens roll i kontroversiella frågor är högaktuell. Kan och bör lärosäten, som också är myndigheter, ta ställning i konflikter och kontroversiella frågor? De akademiska värdena innefattar inte bara akademisk frihet utan även akademiskt ansvar. Vilket ansvar har högskolor, universitet och enskilda forskare att peka på samhällsproblem? Var går gränsen för vad en forskare bör uttala sig om och är det överhuvudtaget möjligt att vara neutral och kunskapsbaserad i en polariserad omvärld?

Medverkande

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

10:30–11:30 Politiker frågar forskare – dialog för en evidensbaserad klimat- och miljöpolitik

Vetenskap & Allmänhet

En evidensbaserad klimatpolitik lyfts ofta fram som eftersträvansvärd, men politiker styrs också av ideologi, värderingar och opinion. För att politiken ska bli evidensbaserad behöver politiker förstå vetenskaplig metod och våga ställa frågor, samtidigt som forskare förstår och förhåller sig till politiska beslutsprocesser. För att uppmuntra till dialog bjuder Vetenskap & Allmänhet in till samtal mellan tre forskare och tre politiker kring aktuella frågor inom miljö-, klimat- och energiområdet. Under samtalen får politikern ställa frågor till forskaren och forskaren öva sig i att presentera sin forskning på ett policyrelevant sätt. Samtalet modereras av Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Ulrika Björkstén.

Medverkande

 • Björn Samuelsson, Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet
 • Johanna Rantsi, Ledamot trafikutskottet med ansvar för båt- och sjöfartspolitik, Riksdagsledamot (M)
 • Pär Weihed, Professor, Malmgeologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet
 • Elin Söderberg, Klimatpolitisk talesperson (MP)
 • Mikael Karlsson, Universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet
 • Helena Gellerman, klimatpolitisk talesperson (L) 

Läs mer om vårt samtal här.

11:30–12:00 – Lunchmingel och eftersnack

Välkommen på lunchmingel och eftersnack med Vetenskap & Allmänhet. Vi bjuder på wraps och äppelmust på innergården och reflekterar kring förmiddagens seminarier.


Mer information om medverkande och teman för programpunkterna uppdateras löpande.

Du kan läsa mer om Vetenskap & Allmänhets tidigare evenemang i Almedalen här. För mer information om arrangemanget, kontakta David Borgström, projektledare.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *