VA bidrar till Europa 2020-strategin

Skapad:

2016-05-12

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. Vi lyfter fram den påverkansplattform som VA samordnar i Sverige och några andra exempel på hur vi arbetar för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.

Europa 2020-utgör sedan 2010 EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Syftet med strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla till år 2020. Varje år överlämnar medlemsstaterna nationella reformprogram till EU-kommissionen, som redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken.

Den 24 februari 2016 deltog Vetenskap & Allmänhet tillsammans med andra organisationer i civilsamhället i ett samråd om Europa 2020-strategin. VA uppmanades då särskilt att sända in en beskrivning av den påverkansplattform för ett ökat svenskt deltagande i Horisont 2020 som vi samordnar.

Samverkan i påverkansplattformar

De nationella påverkansplattformerna har initierats av samordningsfunktionen EU-Sam bestående av forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas, Forte och VINNOVA, samt Energimyndigheten och Rymdstyrelsen. Efter flera utlysningsomgångar sedan 2013 finns nu ett trettiotal påverkansplattformer där svenska aktörer med gemensamma visioner, mål och behovsformuleringar samverkar för att tydligare och med en samlad röst positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå.

– Initiativet med påverkansplattformarna är innovativt och värdefullt och kan tjäna som inspirationskälla för andra politikområden i Sverige, säger Maria Lindholm, chefsutredare vid Vetenskap & Allmänhet och samordnare av plattformen ”Påverkan, samverkan, medverkan”.

Plattformen samlar ett femtiotal svenska organisationer, forskningscentra och enskilda forskare från samhällets olika sektorer (högskola, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor) och riktar sig både mot delprogrammet Science with and for Society, SwafS, och mot Horisont 2020:s andra delar genom det horisontella dimensionen Responsible Research and Innovation, RRI. Aktiviteterna i påverkansplattformen sker på såväl europeisk som svensk nivå och syftar till att påverka dels EU-kommissionen och andra organ i Bryssel, dels övriga svenska påverkansplattformar. RRI och andra sätt att uppfylla Europa 2020-strategin Responsible Research and Innovation (RRI) är ett begrepp som ska genomsyra forskning inom Horisont 2020. RRI innebär ett inkluderande sätt att bedriva forsknings- och innovationsarbete; berörda aktörer ska kontinuerligt involveras under arbetet för att processerna och de resultat som kommer fram bättre ska stämma överens med samhällets behov, värderingar och förväntningar. VA är svensk nod i EU-projektet RRI Tools som syftar till att utveckla innovativa verktyg för RRI och se till att de används och sprids i dialog med berörda aktörer. VA deltar även i konkreta samverkansprojekt som aktivt involverar allmänheten i forskning och utveckling. I Vinnova-finansierade projektet Smedpack utvecklas läkemedelsförpackningar och distributionsmodeller som säkerställer att läkemedelskonsumenter inte utsätts för förfalskade läkemedel. I projektet medverkar ett trettiotal organisationer; forskare, materialtillverkare, designers, logistiker och slutkonsumenter. VAs roll i projektet är att involvera allmänheten i hela utvecklingsprocessen. Sedan åtta år samordnar VA ett årligt massexperiment som en del av vetenskapsfesten ForskarFredag, som ingår i europeiska Researchers’ Night den sista fredagen i september. Massexperimentet är ett exempel på medborgarforskning (Citizen Science) där skolklasser i hela landet bjuds in att vara forskningsassistenter och samla in data till ett forskningsprojekt i samarbete med forskare. Genom massexperimenten får eleverna delta i riktig forskning och bidra till att utveckla ny kunskap. Resultaten återförs till skolorna i form av populärvetenskapliga rapporter. Läs mer i reformprogrammet: http://www.regeringen.se/rapporter/2016/05/sveriges-nationella-reformprogram-2016/, och mot Horisont 2020:s andra delar genom det horisontella dimensionen Responsible Research and Innovation, RRI. Aktiviteterna i påverkansplattformen sker på såväl europeisk som svensk nivå och syftar till att påverka dels EU-kommissionen och andra organ i Bryssel, dels övriga svenska påverkansplattformar.

RRI och andra sätt att uppfylla Europa 2020-strategin

Responsible Research and Innovation (RRI) är ett begrepp som ska genomsyra forskning inom Horisont 2020. RRI innebär ett inkluderande sätt att bedriva forsknings- och innovationsarbete; berörda aktörer ska kontinuerligt involveras under arbetet för att processerna och de resultat som kommer fram bättre ska stämma överens med samhällets behov, värderingar och förväntningar. VA är svensk nod i EU-projektet RRI Tools som syftar till att utveckla innovativa verktyg för RRI och se till att de används och sprids i dialog med berörda aktörer.

VA deltar även i konkreta samverkansprojekt som aktivt involverar allmänheten i forskning och utveckling. I Vinnova-finansierade projektet Smedpack utvecklas läkemedelsförpackningar och distributionsmodeller som säkerställer att läkemedelskonsumenter inte utsätts för förfalskade läkemedel. I projektet medverkar ett trettiotal organisationer; forskare, materialtillverkare, designers, logistiker och slutkonsumenter. VAs roll i projektet är att involvera allmänheten i hela utvecklingsprocessen.

Sedan åtta år samordnar VA ett årligt massexperiment som en del av vetenskapsfesten ForskarFredag, som ingår i europeiska Researchers’ Night den sista fredagen i september. Massexperimentet är ett exempel på medborgarforskning (Citizen Science) där skolklasser i hela landet bjuds in att vara forskningsassistenter och samla in data till ett forskningsprojekt i samarbete med forskare. Genom massexperimenten får eleverna delta i riktig forskning och bidra till att utveckla ny kunskap. Resultaten återförs till skolorna i form av populärvetenskapliga rapporter.

Läs mer i reformprogrammet:
http://www.regeringen.se/rapporter/2016/05/sveriges-nationella-reformprogram-2016/

SwafS nya webbplattform är under utveckling och snart kommer att vara i bruk (www.swafs.se).

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *