Yttrande inför den Forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Skapad:

2011-12-22

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande Forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

VA_inspel_111221

Den forskningsbaserade kunskapen måste delas och få fäste hos människor. Ett utbyte av kunskap, idéer och resultat mellan forskningen och det övriga samhället gynnar samhällets utveckling, såväl ekonomiskt som demokratiskt och kulturellt. Dessutom stärker det forskningens kvalitet och relevans. Därför bör forsknings- och innovationspropositionen genomsyras av åtgärder för att stimulera samverkan och kunskapsflöde mellan forskning och samhälle.

Kortfattat föreslår Vetenskap & Allmänhet, VA, att forsknings- och innovationspropositionen

  • lyfter fram vikten av att forskningsanknutna aktiviteter för allmänheten, inte minst unga, erbjuds i hela landet
  • innefattar pilotförsök med deltagarprocesser om forskning i Sverige
  • avsätter medel för en satsning på samverkansförebilder bland lärosätena
  • lyfter fram behovet av att utveckla sätt att mäta och belöna dialog och samverkan, uppmuntrar lärosätena att göra systematiska test och utvärdera indikatorer på samverkan, samt
  • uppdrar åt forskningsråden att utforma riktlinjer för krav på omvärldsdialog för de forskare och forskargrupper som mottar forskningsanslag

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]