VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Skapad:

2018-03-19

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9, bör därför vara öppet för alla samhällsaktörer, inklusive allmänheten och för aktörer utanför EU. Det är några av synpunkterna i VAs svar på EU-kommissionens samråd om hur nästa ramprogram bör utformas.

VA betonar också att förhållandet mellan vetenskap och samhälle bör stärkas i FP9 genom att integrera principerna för Responsible Research and Innovationgender equalityopen accessscience educationpublic engagement och ethics i hela det nya programmet liksom i bedömningsprocessen.

Ett framtida FoI-program som är strukturerat kring samhällsutmaningar och specifika uppdrag (s.k. missions) måste ge samhällsvetenskap och humaniora (SSH) en framträdande roll. Om forskarsamhället ska ta itu med globala samhällsutmaningar och kunna påverka utvecklingen av Europa och världen som helhet, behöver SSH-forskare stimuleras att delta, och även leda projekt.

Dessutom måste samarbetet mellan akademin och andra intressenter riktas mot ett bredare samhällsengagemang och inte enbart affärssamarbete. Det kan bidra till att öka allmänhetens förståelse och förtroende för vetenskap.

Vad händer nu och hur kan jag påverka?

EU-kommissionens öppna samråd för forskning och innovation stängde den 8 mars och nu arbetar EU-kommissionen med att sammanställa svaren och att ta fram det första utkastet för FP9. Det skickas inom kort på internremiss till samtliga generaldirektorat inom EU-kommissionen. Sedan kommer både Europaparlamentet och Rådet att ta ställning till innehållet under 2019. Det nya ramprogrammet träder i kraft 2021 och pågår fram till 2027.

Det finns dock en möjlighet att påverka just nu genom att ge synpunkter  på rapporten “Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth, skriven  av Forskningskommissionär Moedas rådgivare, professor Mariana Mazzucato. Halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 och rapporten från högnivågruppen, LAB-FAB-APP framhöll behovet av att maximera effekterna av nästa ramprogram och att hitta sätt att underlätta för medborgarna och samhället att förstå värdet av dessa investeringar. Därför planerar EU-kommissionen ett uppdragsinriktat tillvägagångssätt (missions) för den del av FP9 som fokuserar på samhällsutmaningar. Fram till den 3 april kan du lämna dina synpunkter på hur detta ska gå till via EU Survey on Missions.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med Maria Lindholm eller Maria Hagardt som jobbar med EU policyfrågor och som samordnar den svenska påverkansplattformen. För mer information om SwafS påverkansplattform, deras inspel till FP9 ”Towards an Open Science Society”, framtida aktiviteter och hur du kan vara med och påverka utformningen av FP9 se SwafS.se.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *