Öppen vetenskap – snart verklighet världen runt

Skapad:

2021-11-24

Senast uppdaterad:

2022-05-02

Unescos generalkonferens har antagit en rekommendation om öppen vetenskap. Vetenskap & Allmänhet ingick i den svenska delegationen och ser beslutet som ett viktigt steg på vägen mot mer tillgänglig och inkluderande forskning.

Den 9-24 november samlade Unesco sina 193 medlemsländer för sin 41:a generalkonferens i Paris och digitalt. VAs generalsekreterare Cissi Askwall deltog som representant för civilsamhället i den svenska delegationen, tillsammans med bland andra VA-medlemmarna Vetenskapsrådet och Sveriges Unga akademi

Genom UNESCO Recommendation on Open Science har medlemsländerna enats om en internationell standard med gemensamma definitioner och en enhetlig syn på möjligheter och utmaningar med öppen vetenskap. Unescos rekommendationer har juridisk tyngd och innebär åtaganden för medlemsländerna.  

Att världen har enats om en gemensam standard för öppen vetenskap är mycket bra. Men nu gäller det att gå från ord till handling så att forskningen också i praktiken öppnar upp och samverkar med andra delar av samhället, säger Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet.

Att världen har enats om en gemensam standard för öppen vetenskap är mycket bra. Men nu gäller det att gå från ord till handling.
– Cissi Askwall, generalsekreterare, VA

Rekommendationen har förberetts sedan generalkonferensen 2019 och bygger på tidigare arbete. Vetenskap & Allmänhet är en av många organisationer som skickat in inspel till den öppna process där texten utvecklades. 

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som omfattar en rad principer, bland annat öppen tillgång (open access), öppna data (open data), medborgarforskning (citizen science) och samverkan (public engagement). 

Illustration: Lotta Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Under Covid-19-pandemin gick världens forskare samman och delade data och forskningsresultat, vilket ledde till att förebyggande åtgärder, behandlingar och vaccin snabbt kunde utvecklas och spridas. Det lyfts fram i Unescos rekommendation som ett gott exempel på vad öppenhet, transparens och samarbete kan åstadkomma. 

“the global COVID-19 health crisis has proven worldwide the urgency of and need for fostering equitable access to scientific information, facilitating the sharing of scientific knowledge, data and information, enhancing scientific collaboration and science- and knowledge-based decision making to respond to global emergencies and increase the resilience of societies.”
      – UNESCO Recommendation on Open Science

Målet med öppen vetenskap är en mer öppen, inkluderande och transparent forskningsprocess och forskning som bättre adresserar våra stora samhällsutmaningar. När forskningsresultat blir mer tillgängliga kan de komma till bättre nytta i civilsamhället och vid beslutsfattande. När forskare delar med sig av data kan dessa användas mer effektivt och replikerbarheten stärks. Unesco lyfter också fram digitaliseringens roll i utvecklingen. 

Att Sverige ska sträva mot ett öppet vetenskapssamhälle betonas i regeringens forskningspropositioner från 2016 och 2020. Bland annat understryks vikten av att forskare samverkar med det omgivande samhället och formuleringen om lärosätenas samverkansuppgift i Högskolelagen har nyligen ändrats: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och att verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Vetenskap & Allmänhet uppmanar  regeringen att förverkliga de förslag för att stärka samverkan som tas upp i den senaste forskningspropositionen.

– Forskares incitament och finansiering för att arbeta med öppen vetenskap behöver stärkas. Regeringen har aviserat att sådana åtgärder ska komma, men än är de inte på plats, säger Cissi Askwall.

Mer information

VA har under 2017-2021 varit partner i det EU-finansierade projektet ORION Open Science. Målet med projektet var att testa och utveckla metoder och processer för att öppna upp forskningsprocessen och inkludera alla berörda intressenter inklusive allmänheten. Alla framtagna verktyg, som till exempel utbildningsmaterial, handlingsplaner för öppen vetenskap, öppna samråd (public dialogue), medborgarforskningsprojekt, utbildningsspel, konstprojekt och samskapande aktiviteter (co-creation), finns öppet tillgängliga på ORION Open Sciences webbplats.

Läs mer om öppen vetenskap på våra informationssidor eller ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA om du vill ha mer information.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *